Hương Thanh Noni – Đồng hành cùng Việt Nam chống dịch Covid-19